Kalendár podujatí |Registrácia podujatí | Kreditný systém

Odborné vedecké podujatia 2014

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
Január        
10.-11.01. 14 1027 006 Nové trendy v liečbe DM 2.typu Tatranská Lomnica  
16.-18.01. 14 1032 090 V. Slovenský vakcinologický kongres Štrbské Pleso gulisova@sls.sk
17.-18.01. 14 1079 03208 Zimné dni sklerózy multiplex Štrbské Pleso gulisova@sls.sk
20.-24.01. 14 1005 054 5.Zimné urologické sympózium  Štrbské Pleso petrovicova@sls.sk
24.-25.01. 14 1031 042 Chronická obštrukčná choroba pľúc Horný Smokovec gulisova@sls.sk
29.01. 14 1008 070 XI. Angiologický deň II. internej kliniky Bratislava bielikova@sls.sk
30.01. 14 1062 133 Kleiblove lekárske dni Záhoria Skalica bielikova@sls.sk
         
         
         
         
         
Február        
04.-06.02. 14 1020 013 90.fyziologické dni Bratislava  
05.02. 14 1039 003 Workshop Starostlivosť o centrálne venózne katétre Bratislava kurucova@sls.sk
07.-08.02. 14 1028 03222 Pokroky v diagnostike a liečbe neuromuskulárnych ochorení Nový Smokovec  
07.-08.02. 14 1001 019 4.Štiavnické sympózium: Portálna hypertenzia v praxi Banská Štiavnica kurucova@sls.sk
19.-21.02. 14 1026 003 16.WINTERFORUM SSAIM Štrbské Pleso kurucova@sls.sk
         
         
         
         
Marec        
07.– 08.03. 14 1044 047 X. jarný reumatologický seminár    Piešťany    bielikova@sls.sk
10.03. 14 1061 042 Pulmofórum Košice gulisova@sls.sk
13.03. 14 1070 040 XXIV. Getlíkov deň Bratislava gulisova@sls.sk
13.-14.03. 14 1056 043    X. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie Martin petrovicova@sls.sk
14.-15.03. 1409006    Moderné trendy v liečbe Diabetes Mellitus Sliač  
18.03. 14 1087 04436 XVIII. Guensbergerov deň Bratislava vician@sls.sk
18.03. 14 1054 090 XI. Konferencia NRC Bratislava gulisova@sls.sk
20.03. 14 1046 030 Svetový deň obličiek 2014 Bratislava bielikova@sls.sk
21.-23.03. 14 1080 03220 XXIV. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie Bratislava bielikova@sls.sk
21.-22.03. 1404006    Jarný diabetologický seminár Tatranská Lomnica  
21.-22.03. 14 1053 03222 Kortikoterapia v neurológii Sielnica bielikova@sls.sk
21.-22.03. 14 1069 042 11. Guhrove dni dýchania Tatranská Polianka gulisova@sls.sk
21.03. 14 1030 135 XXIII. Deň primára MUDr. Jána Straku Žiar nad Hronom bielikova@sls.sk
27.-29.03. 14 1002 083 XVIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou Jasná petrovicova@sls.sk
27.-29.03. 14 1038 03208 Škola sclerosis multiplex, IV.ročník s medzinárodnou účasťou, Štrbské Pleso gulisova@sls.sk
28.-29.03. 14 1025 04098 XVIII. Stretnutie detských hematológov, onkológov a transfuziológov Bratislava bielikova@sls.sk
28.-29.03. 14 1055 030 Nefro Fórum Modra-Harmónia bielikova@sls.sk
28.-29.03. 14 1086 090 Mediforum Škola očkovania Sielnica petrovicova@sls.sk
28.-29.03. 14 1088 038 7. Východoslovenský bioptický seminár Košice gulisova@sls.sk
         
         
Apríl        
02.04.        14 1068 063 4. Workshop-Klinické skúšanie produktov a liekov v SR v roku 2014 Bratislava bielikova@sls.sk
03.- 04.04. 14 1041 018 6. Hemofilické dni Bratislava  
04.-05.04. 14 1086 090 Mediforum Škola očkovania Piešťany petrovicova@sls.sk
04.04. 14 1065 023 LIV. Dérerov memoriál Bratislava vician@sls.sk
08.04. 14 1060 05049 16. ročník PERSPEKTÍVA Bratislava kurucova@sls.sk
08.04. 14 1018 1070 III. jarná konferencia klinickej farmácie Bratislava gulisova@sls.sk
09.04. 14 1045 048 Vedecko-pracovná schôdza Sl.sexuologickej spoločnosti Trnava bielikova@sls.sk
09.-11.04. 14 1015 001 XII. Martinské dni imunológie Martin bielikova@sls.sk
10.-12.04. 14 1004 073 XXIX. Kongres Sl. hypertenziologickej spoločnosti Bratislava kurucova@sls.sk
10.-11.04. 14 1021 021 XXXIII. Stredoslovenské chirurgické dni, VIII. Žilinský chirurgický deň Žilina gulisova@sls.sk
11.-12.04. 14 1086 090 Mediforum Škola očkovania Vysoké Tatry petrovicova@sls.sk
23.-25.04. 14 1063 090 XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny Tále bielikova@sls.sk
24.-25.04. 14 1081 040 54.Pediatrické dni-Pediatria pre prax Bratislava bielikova@sls.sk
24.-25.04. 14 1048 058 Akadémia revízneho lekárstva Vyhne petrovicova@sls.sk
25.04. 14 1037 069 7.deň kliniky algeziológie Banská Bystrica bielikova@sls.sk
25.04. 14 1049 001 4. Sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava bielikova@sls.sk
25.-27.04.   14 1066 04433 Jarná vedecko-pracovná schôdza Psychofarmakologickej sekcie PS Košice gulisova@sls.sk
25.-27.04. 14 1066 04433 Jarná vedecko-pracovná schôdza Psychofarmakologickej sekcie PS Košice gulisova@sls.sk
         
Máj        
09.-10.05. 14 1047 037 Umelecký hlas 2014 Bratislava petrovicova@sls.sk
15.-16.05.

14 1014 087

IV. Zjazd Sl.neuropsychiatrickej spoločnosti Jasná petrovicova@sls.sk
16.-17.05. 14 1082 065 2.konferencia sl.spoločnosti radiačnej onkológie       Bratislava petrovicova@sls.sk
16.-17.05. 14 1078 091 Praktická škola glaukómu Hotel Kaskády-Sielnica gulisova@sls.sk
16.-17.05. 14 1040 085 13. konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast    Jasná    bielikova@sls.sk
21-23.05. 14 1067 003 21. kongres sl.anestéziológov s medzinárodnou účasťou
       
Piešťany kurucova@sls.sk
22.-23.05. 14 1003 03514 SEKCAMA 2014 Bratislava gulisova@sls.sk
22.05. 14 1010 070 IX. Lymfologický deň Tatranská Lomnica bielikova@sls.sk
23.05. 14 1050 124 XLVIII. Gemersko-Novohradský lekársky a zdravotnícky deň Rožňava gulisova@sls.sk
28.-31.05. 14 1009 070 XXII. Slovenský angiologický kongres Tatranská Lomnica bielikova@sls.sk
28.-31.05.      14 1064 042 XX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov Bardejovské Kúpele gulisova@sls.sk
         
         
         
         
Jún        
04.-07.06. 14 1043 006 XXIV. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou    Štrbské Pleso petrovicova@sls.sk
04.-06.06. 14 1012 054 Výročná schôdza Sl. urologickej spoločnosti Nitra vician@sls.sk
05.-07.06. 1401006 XXIV. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou Štrbské Pleso  
12.-14.06. 14 1058 005 X. kongres slov. a českých dermatovenerológov s medzin.účasťou Štrbské Pleso kurucova@sls.sk
12.-14.06. 14 1033 023 X. kongres internej medicíny Nový Smokovec vician@sls.sk
12.-15.06. 14 1006 044 11.slovenský psychiatrický zjazd Bratislava petrovicova@sls.sk
13.-14.06. 14 1007 069 XXII. Slovenské dialógy o bolesti Prešov bielikova@sls.sk
18.-20.06. 14 1051 102 VIII. Bardejovské onkologické dni Bardejovské Kúpele gulisova@sls.sk
19.-20.06. 14 1013 012 6.Slovenský kongres s medzinárodnou účasťou: Trauma v detskom veku  Šamorín-Čilistov bielikova@sls.sk
         
Júl        
         
         
August        
         
         
September        
04.-06.09. 14 1017 010 IX. zjazd Sl.farmaceutickej spoločnosti, 40.lekárnické dni Bratislava bielikova@sls.sk
10.-12.09. 14 1034 061 46. Dni posudkového lekárstva Jasná bielikova@sls.sk
17.09. 14 1052 093 4. Medzinárodné vedecké sympózium o bioregeneračnej medicíne Bratislava gulisova@sls.sk
19.-20.09. 14 1072 007 29. Celoštátna konferencia dorastového lekárstva Staré Hory kurucova@sls.sk
22.-24.09. 14 1011 020 XXII. vedecko-odborná konferencia Životné podmienky a zdravie Nový Smokovec vician@sls.sk
25.09. 14 1073 04097 Pracovná konferencia II.kl.detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice petrovicova@sls.sk
25.-27.09. 14 1071 048 XXII. Košické sexuologické dni Košice bielikova@sls.sk
         
         
         
         
Október        
03.-05.10.     14 1057 04431 11. Slovenská a 54. československá AT konferencia Vyhne kurucova@sls.sk
09.-11.10. 14 1024 009 XXXVII. česko-slovenské endokrinologické dni Žilina vician@sls.sk
09.-10.10. 14 1083 035 LI.Bratislavské onkologické dni, XXV. Celosl.konferencia sestier pracujúcich v Onkológii Bratislava kurucova@sls.sk
10.-12.10. 14 1074 0379 IX. Sl.-český kongres Pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny Dudince kurucova@sls.sk
15.-17.10. 14 1029 030 36.kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti Košice bielikova@sls.sk
16.-18.10. 14 1036 063 23.konferencia klinickej farmakológie Štrbské Pleso bielikova@sls.sk
17.-18.10. 14 1084 032 VIII.Sympózium praktickej neurológie Tatranská Lomnica bielikova@sls.sk
23.10. 14 1075 040 Celoslovenská pediatrická konferencia 1.DK LFUK a DFNsP Bratislava petrovicova@sls.sk
         
         
November        
13.-14.11. 14 1023 057 XV. Sl.kongres úrazovej chirugie s medzinárodnou účasťou, XV. Bratislavské traumatologické dni Miloša Brixa Bratislava bielikova@sls.sk
20.-21.11. 14 1076 040 46. celoslovenská pediatrická konferencia a Galandove dni Martin petrovicova@sls.sk
         
         
         
         
         
December        
04.12. 14 1077 040 XVI.Prešovský pediatrický deň Prešov petrovicova@sls.sk
04.-06.12. 14 1016 081 XV. kongres DERMAPARTY Žilina petrovicova@sls.sk
12.-13.12. 14 1059 005 15. Smrdácke dni Smrdáky kurucova@sls.sk
         
         

 

  © 2005 Slovenská lekárska spoločnosť, webdesign © reisel.sk